OMLOUVÁME SE, WF300 JE VYPRODANÝ :-(AKTUÁLNĚ JE K DISPOZICI POUZE TYP WF250


Bankovní spojení 


Běžný účet číslo: 1205257031
Kód banky: 3030
IBAN: CZ04 3030 0000 0012 0525 7031
BIC:AIRACZPP


Všeobecné obchodní podmínky


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

a) Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami, že s nimi souhlasí.

b) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Objednávku je možné stornovat pomocí kontaktů uvedených na stránkách www.hladinomer-do-nadrze.cz

c) Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání a která je uvedena na www.hladinomer-do-nadrze .cz a je na potvrzení objednávky..

e) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

f) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

g) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

i) Poplatek za dopravu a balné je specifikován v dodacích podmínkách.

Reklamace

a) Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.hladinomer-do-nadrze .cz a právním řádem platným v ČR.

b) Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamčního řádu na adrese info@hladinomer-do-nadrze .cz.

c) Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení kompletního výrobku včetně všech jeho součástek v bezvadném stavu bez známek užívání, v původním stavu, původním neporušeném obalu s přiloženou kopií faktury a stručným popisem reklamované závady.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží ve 14 denní lhůtě)

Kupující (soukromá osoba, nikoli podnikatel s IČ) má právo podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním neporušeném obalu, který je nedílnou součástí zboží, poslat zpět na své náklady v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) spolu s kopií faktury a vyplněným formulářem a stručným popisem důvodu. Po obdržení vráceného zboží, prodávající vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem ve lhůtě nejdéle do 14 dnů od obdržení vráceného zboží. Zákazníkovi bude vrácena částka bez poplatku za dopravu a bez poplatku za balné.

Odstoupení od kupní smlouvy (storno objednávky nebo její části)

Kupující (soukromá osoba, ne podnikatel s IČ) má právo objednávku, nebo jen její část, stornovat. V takovém případě musí prodávajícího včas, ještě před vyexpedováním objednávky, informovat. Na pokrytí části nákladů spojených se zrušením objednávky, se kupující zavazuje uhradit storno poplatek ve výši 15% z ceny zboží, jehož objednávku si přeje stornovat. O způsobu uhrazení poplatku bude prodávající kupujícího informovat. Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta) budou postoupeny naší partnerské společnosti Brnokonzult, s.r.o. a vymáhány včetně všech nákladů s tím spojených.

Nepřevzetí vyexpedované objednávky zákazníkem

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 2048-2052, zákon č. 89/2012 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek ve výši 200,-Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta) budou postoupeny naší partnerské společnosti Brnokonzult, s.r.o. a vymáhány včetně všech nákladů s tím spojených.

Práva a povinnosti prodávajícího

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad - fakturu.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Avšak v případě, že kupující neuhradí své závazky ani po výzvě, budou tyto osobní údaje spolu s nesplacenými pohlednávkami předány společnosti Brnokonzult, s.r.o. Zároveň budou zákazníkovi osobní údaje uvedeny ve veřejné databázi neplatících zákazníků.

c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazníak písemně požádá. Viz výše.

e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (Bankovním převodem, Paypalem) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. V případě nevyzvednutí již vyexpedovaného zboží se postupuje dle odstavce nepřevzetí vyexpedované objednávky zákazníkem tohoto nákupního řádu.

c) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat. Viz výše.

d) V případě nevyzvednutí písemného sdělení zaslaného prodávajícím na adresu uvedenou kupujícím, se poslední den uložení na poště považuje písemnost za doručenou, i když se kupující nedoví její obsah.

Závěrečná ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

b) Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v internetovém obchodu www.hladinomer-do-nadrze .cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

c) Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. Tento Nákupní řád nabývá účinnost 1.ledna 2015. Změny řádu vyhrazeny.

Dodací podmínky

Uzavření smlouvy:

Za návrh kupní smlouvy se pokládá úplné vyplnění elektronické objednávky v internetovém obchodě www.hladinomer-do-nadrze .cz, příp. telefonické nahlášení objednávky rovněž se všemi údaji uvedenými v tomto internetovém obchodě. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Odesláním kupující vyjadřuje souhlas s uzavřením smlouvy. Po odeslání objednávky je kupujícímu odesláno automatické potvrzení o přijetí objednávky.

Ceny zboží:

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. V případě navýšení ceny prodávající vždy kontaktuje kupujícího a ten může cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

Dodání zboží:

Jakmile obdržíme Vaši objednávku, náš pracovník ihned zjistí, zda je Vámi objednané zboží skladem u dodavatele. Jestliže má dodavatel objednané zboží skladem, bude Vám doručeno jako obchodní balík České pošty ,nejpozději do 14 pracovních dnů. Jestliže dodavatel zboží skladem nemá, pracovník z oddělení zákaznického servisu Vás o tom bude ihned informovat a zároveň Vám sdělí přibližnou dobu dodání. Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány automatem a náš pracovník je vždy následující pracovní den překontroluje. Při dodání je zákazník povinen překontrolovat ihned, za přítomnosti zástupce dopravce, stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabic apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Doprava kamkoliv po ČR je účtována dle cen uvedených v objednávce.

Zápis o škodě:

Příjemce zásilky je povinen při převzetí si zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození, nebo částečné ztrátě, musí být ihned sepsán Zápis o škodě. Zasílatel se zavazuje sepsat tento zápis. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny zasílatele. Není-li poškození, nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce povinen oznámit na naše kontakty uvedené na www.hladinomer-do-nadrze.cz , vznik škody bez zbytečného odkladu, poté co jí zjistil, nejpozději však do 24 hodin ode dne doručení zásilky. Následující pracovní den po oznámení vzniku škody, sepíše řidič se zákazníkem Zápis o škodě a dále bude postupovat dle jeho pokynů.

Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.hladinomer-do-nadrze.cz, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Reklamační řád byl vypracován v souladu s Obchodním zákoníkem, Občanským zákoníkem 89/2012, Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele 634/1992, Sb. ve znění příslušných novel. Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo přepravce souhlasí s tímto uvedeným reklamačním řádem.

Kupující je povinen ve vlastním zájmu zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po převzetí předmětu plnění. Jestliže kupující předmět plnění neprohlédne anebo nezařídí, aby byl prohlédnut v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. Případné zjištěné vady musí kupující vždy uplatnit u dodavatele bez zbytečného odkladu, jinak je dodavatel odpovědnosti zproštěn.

Záruka

Délka záruky na nové zboží je 24 měsíců*. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem vystavení daňového dokladu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. (Doba trvání reklamace počíná dnem následujícím po přijetí zboží a končí dnem vyřízení reklamace. Nikoliv až dnem vyzvednutí zboží zákazníkem!) V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

Záruka se nevztahuje na následující případy

a) vady vzniklé použitím nesprávného spotřebního materiálu a případné škody v důsledku toho vzniklé

b) vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením

c) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

d) Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá: - mechanickým poškozením zboží

e)Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě

Způsob reklamace

Při uplatnění reklamace je nutno předložit reklamovaný předmět plnění (nebo jeho reklamovanou část, je-li to účelné - takový případ je nutno předem konzultovat s dodavatelem; dále jen "reklamovaný předmět"). Spotřebitel ve vlastním zajmu na rychlém vybavení reklamace předloží spolu s reklamovaným předmětem fakturu dokládající uzavření kupní smlouvy ohledně reklamovaného předmětu plnění a stručný popis reklamované závady.

V případě uplatnění reklamace si spotřebitel ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Dodavatel není povinen přijmout k reklamaci předmět plnění, nepředá-li jej odběratel s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

Přesné označení vytýkaných vad a specifikaci práv, která odběratel vůči dodavateli uplatňuje, je třeba dodavateli sdělit hned na počátku při uplatnění reklamace, nejpozději při předání reklamovaného předmětu dodavateli.

Dodavatel po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu

  1. uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí; není-li možné oprávněnou reklamaci na místě vyřídit, přijme reklamovaný předmět do reklamačního řízení, v jehož průběhu dojde bez zbytečného prodlení k vyřízení oprávněné reklamace; o převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy
  2. na místě odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět odběrateli vrátí
  3. přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo bude odmítnuta; o převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy; o způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí dodavatel odběratele předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků).

V případě oprávněných reklamací může dodavatel postupovat tímto nadstandardním způsobem:

  1. Bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou, vady reklamovaného předmětu vždy odstraní výměnou reklamovaného předmětu, případně jeho součásti, za nový předmět (resp. jeho součást) téhož typu, anebo poskytne odběrateli výraznou slevu z ceny předmětu plnění.
  2. V případě, že nelze vyřešit reklamaci neodstranitelné vady bránící v řádném užívání předmětu plnění postupem podle bodu a), vrátí odběrateli cenu předmětu plnění. Totéž platí i v případě, že nelze postupem podle bodu a) vyřešit reklamaci 3 stejných opětovně se vyskytujících odstranitelných vad bránících řádnému užívání předmětu plnění. V případě postupu podle bodu b) je odběratel povinen předat dodavateli kompletní předmět plnění, včetně příslušenství a dokumentace, smluvní strany si v tomto případě vrátí vzájemná plnění dle zásad o bezdůvodném obohacení.
  3. O možnosti převzít reklamovaný předmět z reklamačního řízení (jak v případě kladně vyřízené reklamace, tak v případě odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí dodavatel odběratele předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků)
  4. Nevyzvedne-li si odběratel reklamovaný předmět po vyrozumění ze strany dodavatele dle bodu 18., je dodavatel oprávněn postupovat obdobně, jako podle ustanovení v obchodních podmínkách dodavatele.
  5. V případě neoprávněné reklamace má dodavatel právo vyúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup (platí v případě právnické osoby).

Reklamace zásilky poškozené přepravcem

Před převzetím zboží od přepravní společnosti si pečlivě překontrolujte stav balíku. V případě nějakého podezření si nechte sepsat ihned na místě "Zápis o škodě" Zjistíte li závadu později, volejte ihned přepravní společnost, která Vám zboží přivezla a žádejte sepsání zápisu o škodě dodatečně. Nejpozději však do 24 hodin. Reklamované zboží spolu se zápisem o škodě nám zašlete neprodleně na info@hladinomer-do-nadrze.cz.